U bent hier

Over healthdata.be

Het nieuwe platform healthdata.be, ontwikkeld door Sciensano (voorheen het WIV) en gefinancierd door het RIZIV, biedt nieuwe perspectieven inzake e-Health door de vereenvoudiging van de registratie en de bewaring van de gezondheidsgegevens die verschillende zorgverleners toesturen. Healthdata.be zorgt op termijn voor betere kwaliteit van het gezondheidsonderzoek. 

Ontstaan van het project healthdata.be

In 2006 had het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een lijst aangelegd van nagenoeg 50 databanken met gezondheidsgegevens. Op dat moment waren zij opgenomen in één en hetzelfde rapport dat door de wetenschappelijke gemeenschap op de website van het KCE kon worden geraadpleegd. Het doel bestond er toen in om de onderzoekers snel toegang te verlenen tot de informatie die zij nodig hadden voor hun onderzoek op de verschillende domeinen van de volksgezondheid, de gezondheidszorg en de epidemiologie.

Door het verenigen van krachten in het kader van een nieuw inventarisatieproject, zijn het KCE en Sciensano erin geslaagd om een lijst aan te leggen met meer dan 150 databanken met gezondheidsgegevens. De inventaris kan op de website Healthstat.be worden geraadpleegd en geeft een beschrijving van elke databank, haar voornaamste doelstellingen, de betrokken medische specialiteiten, het soort informatie die zij bevat (bijvoorbeeld facturatiegegevens of klinische gegevens) en de manier waarop alle informatie is verzameld. 

Dynamisch onderzoek

In België telt de sector van de gezondheidszorg talloze actoren die elk hun eigen werkmethodes toepassen voor de verzameling en registratie van gezondheidsgegevens. Dit komt tot uiting in een heel heterogene verzameling van gegevens, zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak. Het platform healthdata.be maakt het mogelijk om de registratie en bewaring van de gezondheidsgegevens te standaardiseren en te homogeniseren terwijl absolute vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd bij hun verspreiding voor onderzoeksdoeleinden.

Door een concrete oplossing te bieden voor het probleem van de versnippering van de gegevens in verschillende gezondheidsregisters, draagt het project healthdata.be ruimschoots bij tot de ontplooiing van een systeeminfrastructuur bestemd voor onderzoek in België.

Garanties voor de bescherming van het privéleven

De verzamelde gegevens kunnen uitsluitend worden doorgegeven aan gemachtigde onderzoekers en toezichthoudende artsen ter verbetering van de kwaliteit en het beheer van de gezondheids- en de gezondheidszorgsector. Zij kunnen dan ook uitsluitend worden doorgegeven voor wetenschappelijk onderzoek, de opvolging van de gezondheid en de bevordering van de kennis. Zij worden nooit gecommuniceerd aan derden met een ander doel dan het onderzoek of de bescherming van de volksgezondheid. Zij worden bijvoorbeeld nooit doorgegeven aan een potentiële werkgever in het kader van een aanwervingsprocedure, aan een bank voor het verkrijgen van een lening of aan een verzekeringsmaatschappij voor de toekenning van een polis. 

De gezondheidsgegevens zijn bovendien systematisch gecodeerd alvorens zij ter beschikking worden gesteld van de onderzoekers. Met andere woorden: alleen de gegevens nodig voor het onderzoek zullen worden gecommuniceerd en de informatie die het mogelijk maakt om de patiënten formeel te identificeren zal altijd worden gecodeerd.

Toezichthouders

Het project healthdata.be staat onder controle van verschillende toezichthouders (beheers- en controleorganen). Alle projecten moeten vooraf worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de Stuurgroep van het platform Healthdata.be, het het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (Privacycommissie) en soms ook het Sectoraal Comité van het Rijksregister (Privacycommissie).

Praktische uitvoering van het project

De zorgverleners zullen progressief worden verzocht om hun gegevens aan het platform healthdata.be door te geven, in overeenstemming met een vooraf vastgelegde meerjarige kalender. Het volstaat hiertoe een gratis en volstrekt veilige applicatie dankzij een systeem voor de codering van de gegevens te installeren.

Concreet begint de uitvoering van het project healthdata.be met in eerste instantie het Belgische register van Neuromusculaire Aandoeningen, het Centraal Register van Zeldzame Ziekten, het Belgisch Mucoviscidose Register en het Project voor de surveillance van ernstige griepgevallen via een peilnetwerk van ziekenhuizen. In de eerste fase, over drie jaar gespreid, worden de informaticastructuur en -architectuur van in totaal 42 registers van het WIV en het RIZIV gestandaardiseerd. Healthdata.be zal dus op termijn voor betere kwaliteit van het gezondheidsonderzoek zorgen want de gezondheidsonderzoekers zullen een helder beeld van de beschikbare gezondheidsgegevens in ons land hebben.

Meer efficiëntie voor de zorgverleners

Het platform healthdata.be is speciaal ontworpen om de administratieve lasten die voortvloeien uit de gegevensregistratie maximaal te beperken. De werking ervan berust op registratieprocessen die zo transparant en efficiënt mogelijk willen zijn. De zorgverleners die informatie verstrekken, zullen regelmatig rapporten ontvangen met een analyse van de door hen verstuurde gegevens.

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more