U bent hier

Beheers- en controleorganen

Het healthdata.be-platform wordt aangestuurd door een aantal beheers- en controleorganen. Daarnaast zijn specifieke controleorganen belast met de goedkeuring en opvolging van individuele registers.

De Stuurgroep van het healthdata-platform

Deze stuurgroep bewaakt de naleving door de healthdata.be-platform van de principes en acties beschreven in het Actieplan eGezondheid 2013-2018. Zo staat het ondermeer in voor het bepalen van procedures en criteria voor het opstarten van nieuwe registers en voor het continueren van bestaande registers (zie verder). Daarnaast is deze stuurgroep verantwoordelijk voor het opstellen van Service Level Objectieven naar de gebruikers van de healthdata.be-diensten. De Stuurgroep moet ook het ontwerp van begroting en de jaarrekening van ontvangsten en uitgaven, goedkeuren.

De Stuurgroep bestaat uit 13 stemgerechtigde leden, waaronder 8 artsen, 3 experts medische informatica en twee vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen. Daarnaast nemen er niet-stemgerechtigd experten van het RIZIV, eHealth-platform, FOD Volksgezondheid en het KCE deel aan de vergaderingen van het Beheerscomité. De Stuurgroep komt minimaal tweemaandelijks samen.

Lees hier meer omtrent de verantwoordelijkheden en samenstelling van de stuurgroep van het healthdata-platform.

Het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (Privacycommissie)

Dit Comité is bevoegd om:

  • toe te zien op de naleving van de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen en het terzake formuleren van aanbevelingen;
  • advies te verstrekken inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen;
  • machtigingen te verlenen voor mededelingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen: 
  • klachten te behandelen en geschillen te beslechten inzake inbreuken op de informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid;
  • bepaalde onderzoekingen te verrichten.

Voor elk nieuw project wordt bij de afdeling Gezondheid van dit comité een machtigingsaanvraag gedaan tot mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. 

Consulteer hier de beraadslagingen van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de gezondheid met betrekking tot healtdata.be.

Het Sectoraal comité Rijksregister (Privacycommissie)

Dit Comité is bevoegd om:

  • toegang te geven tot informatiegegevens van het Rijksregister;
  • gebruik van het rijksregisternummer toe te staan;
  • toegang te geven tot de de informatiegegevens betreffende de vreemdelingen ingeschreven in het wachtregister;
  • toegang te geven tot de informatiegegevens van het register van de identiteitskaarten;
  • toegang te geven tot de informatiegegevens van het register van de vreemdelingenkaarten.

Voor de generieke healthdata architectuur tot mededeling van persoonsgegevens uit het Rijksregister wordt een machtigingsaanvraag bij dit comité ingediend.

De Werkgroep architectuur van het eHealth-platform

De basisarchitectuur voor de gegevensverzameling, evenals elke wijziging ervan, wordt voorgelegd aan de Werkgroep Architectuur van het Overlegcomité van de Gebruikers van het eHealth-platform. Deze werkgroep gaf op 12 December 2014 een positief advies voor de basisarchitectuur van het healthdata-project.

Het Intern Begeleidingscomité healthdata.be

Healthdata.be rapporteert op maandelijkse basis aan de directie van het WIV-ISP, dat de rol opneemt van interne stuurgroep. Deze stuurgroep doet de opvolging van de planning, de progressie, het budget, de risico’s en obstakels. Wijzigingsverzoeken (tot op een zeker niveau van impact) en prioriteiten (bv. volgorde van de migratie van registers) worden ook op dit niveau beslist.

Lees ook

Nuttige links

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more