You are here

Stuurgroep van het healthdata.be-platform

De uitvoering van de “Samenwerkingsovereenkomst healthdata.be”, gesloten tussen het RIZIV en het WIV-ISP, wordt gevolgd door de Stuurgroep van het healthdata-platform.

Rol en verantwoordelijkheden

Tot de taken van de Stuurgroep van het healthdata-platform behoren onder meer:

 • het bewaken van de naleving door de healthdata-platform van de principes en acties beschreven in het Actieplan eGezondheid 2013-2018;
 • het bepalen van procedures en criteria voor het opstarten van nieuwe registers en voor het continueren van bestaande registers;
 • het evalueren van de ontvankelijkheid en prioriteit van nieuwe voorgestelde projecten die uitgevoerd kunnen worden door het healthdata-platform;
 • het toezien op de uitvoering van een Small Cell Risk Analysis voor elk project dat door het healthdata-platform uitgevoerd wordt;
 • het opstellen van Service Level Objectieven;
 • het opstellen van een controlelijst die toelaat om de Service Level Objectieven op te volgen;
 • het goedkeuren van een ontwerp van begroting en een jaarrekening van ontvangsten en uitgaven.

Bij het bepalen van procedures en criteria, alsook bij het evalueren van de ontvankelijkheid en prioriteit van nieuwe voorgestelde projecten, dient de Stuurgroep te streven naar een maximale reductie van de registratielast bij de zorgactoren.

Samenstelling

De Stuurgroep wordt voorgezeten door een niet-stemgerechtigd leidend ambtenaar (Ri De Ridder) en telt 13 stemgerechtigde leden, waaronder:

 • vier artsen aangeduid door de vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers in het Verzekeringscomité van de Geneeskundige Verzorging (De Nutte Hilde, De Plaen Pierre, Vanpottelbergh Herwig, Kelchtermans Paul),
 • twee artsen voorgedragen door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (Cosyns Paul, Meunier Françoise),
 • drie leden voorgedragen door de Werkgroep “Architectuur” van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform, allen expert in de medische informatica (Bellon Erwin, Vandenberghe André, Fiers Tom)
 • twee artsen voorgedragen door de verzekeringsinstellingen (Berkein Philip, Callens Michael),
 • twee leden voorgedragen door de representatieve patiëntenverenigingen (Heijlen Roel, Fierens Micky).

De volgende leden werden aangeduid als plaatsvervangend stemgerechtigde lid: De Moor Georges, Vollemaere Paul, Geboers Marc, Van Pottelbergh Gijs, Himpens Bernard, Englert Yvon, Siau Alexandre, Pirsoul Bernadette, en Plessers Maarten.

De volgende leden nemen als niet-stemgerechtigd expert deel aan de vergaderingen van de Stuurgroep:

 • één lid voorgedragen door het eHealth-platform (Robben Frank),
 • één lid voorgedragen door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Marly Nick),
 • één lid voorgedragen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Decoster Christiaan),
 • één lid voorgedragen door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (Devriese Stephan),
 • één lid voorgedragen door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Mahy Didier),
 • de persoon belast met de dagelijkse leiding van het healthdata-platform (Johan van Bussel).
 • Op hun verzoek dragen de gemeenschappen en gewesten, telkens één lid voor. Momenteel heeft enkel de Vlaamse Gemeenschap een vertegenwoordiger aangeduid: Hendrickx Erik.

De volgende leden werden aangeduid als plaatsvervangend niet-stemgerechtigd expert : Duvillier Thibaut, Meeus Pascal, Kips Jan, Mertens Ingrid, en De Kind Herwin.

De frequentie van de samenkomsten is tweemaandelijks, telkens op de eerste vrijdag van betreffende maand.

Het healthdata.be-team staat in voor het secretariaat van de stuurgroep.

Lees ook

For more information please follow this link

Read more