U bent hier

Search

Behandeldoel

Het behandeldoel omschrijft het gewenste resultaat van de behandeling/interventies met betrekking tot het benoemde probleem van de patiënt. Naast de streefwaarde wordt bij het te bereiken doel ook een streefdatum aangegeven. Vergelijking van het behandeldoel met de uitkomsten van zorg geeft inzicht in de effectiviteit van de behandeling/interventies.

Blaasfunctie

De primaire functie van de blaas is tijdelijke opslag van urine. Een tweede belangrijke functie van de blaas is het uitdrijven van de opgeslagen urine, zodra daar een gelegenheid voor is. Door diverse oorzaken kunnen deze functies verstoord zijn.

Brandwond

Een brandwond is een verwonding door invloed van hitte op de huid gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur. Boven deze kritische temperatuur (+/- 40° C) treedt beschadiging van de huid op. Er zijn verschillende soorten brandwonden en deze worden ingedeeld naar de diepte van de brandwond.

Healthdata.be coördineert work package “NGS dataregistratie, storage en management”

01.07.2016. Moleculaire detectie vormt nu reeds een integraal deel binnen de klinische diagnostiek in de oncologie. De opkomst van geavanceerde moleculaire technologieën maakt het bovendien mogelijk in een aantal gevallen een behandeling te optimaliseren door rekening te houden met de individuele, moleculaire DNA-kenmerken van de tumor en van de patiënt zelf.

Lees meer

ChecklistPijngedrag

De CPG (Checklist Pijn Gedrag) is een pijnobservatie-instrument, dat wordt gebruikt om het gedrag te beoordelen van kinderen met een uitingsbeperking, of met een ernstige verstandelijke beperking. De CPG telt tien observaties waarop gelet moet worden. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en ook ‘hoe erg’. Waarbij score 1,2, 3 staat voor geen tot lichte pijn, 4,5,6 voor matige pijn en 7,8,9,10 staat voor ernstige pijn. De score wordt vaak gecombineerd met een VAS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.

ComfortScore

De Comfort gedrag schaal / ComfortNeo schaal is een pijnobservatie-instrument, welke wordt gebruikt om het pijngedrag te beoordelen van neonaten (pasgeborene). De Comfort gedrag schaal telt 7 observatiepunten waarop gelet moet worden. Per observatie wordt gekozen uit een 5-punt schaal. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en de mate waarin. De score wordt gecombineerd met een NRS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.

Darmfunctie

Een belangrijke functie van met name de endeldarm is de tijdelijke opslag van ontlasting en het uitscheiden hiervan, zodra daar een gelegenheid voor is. Verstoring van de darmfunctie kan leiden tot ontlastingsincontinentie en obstipatie.

Dienstverlening voor de industrie

In 2015 sloot de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid met de vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie in België een “Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie”. Dit Toekomstpact voorziet in de uitwerking van een kennissysteem van patiëntenregisters dat onderlinge communicatie tussen registers mogelijk maakt, “analoog met het efficiënter verzamelen van epidemiologische gegevens via healthdata.be, op basis van voorstellen van het European Medicines Agency en van de Europese lidstaten, in samenwerking met onze EU-partners, en met respect voor de privacy.“

EscarresDeDécubitus

Een decubituswond is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht. Decubitus gaat gepaard met veel ziektelast en vermindert de kwaliteit van leven voor patiënten. Adequate risico-inschatting, preventie en behandeling van decubitus leiden tot een lagere incidentie en prevalentie van decubitus.

DOSScore

De DOSS (Delirium Observatie Screening Schaal) is een hulpmiddel om te bepalen of er sprake is van een delier. De DOSS bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal) die de symptomen van het delier weergeven. Deze observaties kunnen gedaan worden tijdens reguliere contacten met de patiënt.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more