U bent hier

Search

FLACCpijnScore

De FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability) is een pijnobservatie instrument, welke wordt gebruikt om grond van het gedrag de mate van pijn vast te stellen bij van kinderen van 0-7 jaar. De FLACC telt vijf observatie punten waarop gelet moet worden. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en de mate waarin. De score wordt vaak gecombineerd met een NRS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.

FunctieHoren

Horen is het vermogen om geluid waar te nemen, met als doel het communiceren met anderen, het localiseren van een geluidsbron en het herkennen van geluiden. Het gaat daarbij om de waarneming van de geluidsgolven en niet om de verwerking er van in de hersenen. Een stoornis van de hoorfunctie kan leiden tot onder andere communicatieproblemen.

Stuurgroep van het healthdata.be-platform

De uitvoering van de “Samenwerkingsovereenkomst healthdata.be”, gesloten tussen het RIZIV en het WIV-ISP, wordt gevolgd door de Stuurgroep van het healthdata-platform.

FunctieZien

Zien is het vermogen om belichte objecten waar te nemen, met als doel zich te oriërenteren op voorwerpen en personen in een belichte omgeving. Het gaat daarbij om de waarneming van de lichtprikkels en niet om de verwerking er van in de hersenen. Een stoornis van de gezichtsfunctie kan leiden tot onder andere orientatieproblemen.

Gezinssituatie

Traditioneel is een gezin gedefinieerd als een leefverband van een of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en de opvoeding van een of meer kinderen. Tegenwoordig wordt de term breder gebruikt voor alle samenlevingsvormen die een herkenbare sociale eenheid vormen, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.

GezinssituatieKind

Traditioneel is een gezin gedefinieerd als een leefverband van een of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en de opvoeding van een of meer kinderen. Voor kinderen kan het voorkomen dat zij meedere gezinssituaties kennen, zoals na een scheiding waarna het kind deels bij vader en deels bij de moeder woont. Tegenwoordig wordt de term breder gebruikt voor alle samenlevingsvormen die een herkenbare sociale eenheid vormen, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.

De Business Processen van healthdata.be

In de opstartfase van het healthdata.be-platform (maart 2014) werd vastgesteld dat elk van de bestaande registratieprojecten een eigen ontstaansgeschiedenis en levenscyclus had. Ondanks de vele gelijkenissen in doelstellingen en actoren bestond er geen standaardaanpak voor de start en het beheer van een registratieproject.

Huidaandoening

Een huidaandoening is een door een nader aan te duiden oorzaak ontstane verstoring van het orgaan huid.

HulpVanAnderen

Bij de zorg voor een patiënt met een aandoening of beperking zijn, met name in de thuissituatie, vaak meerdere personen of instanties betrokken. Hun inzet maakt het voor de patiënt mogelijk in meer of mindere mate zelfstandig te functioneren. Het gaat hierbij niet alleen om mantelzorgers, maar ook om professionele hulp zoals geboden door thuiszorg instanties, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Behandelende artsen en personeel van de organisatie waarin een patiënt is opgenomen vallen niet onder dit concept.

Infuus

Een infuus is een apparaat waarmee vloeistof langzaam in een bloedvat wordt gespoten. Het infuus bestaat uit een aantal delen.Tot het infuus wordt behoort: de canule (perifeer) of de katheter (centraal) die perifeer of centraal wordt ingebracht bij de patiënt; het toedieningssysteem dat aangesloten is op de canule/katheter waardoor de vloeistof loopt die wordt toegediend; de infuuszak waar de vloeistof zich in bevindt.

Op één canule/katheter kunnen meerdere toedieningssystemen zijn aangesloten. Daarnaast kan een centraal veneuze katheter meerdere lumina bevatten. Naast veneuze katheters zijn er ook arteriële en epidurale katheters.

Pagina's

Niet gevonden wat u zoekt? Contacteer ons via het healthdata support center.

Read more